Data utworzenia: 25 październik 2016

W poniedziałek, 24 października 2016r. Pan Jan Michalski - Wójt Gminy Lichnowy podpisał umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego na realizację projektu w zakresie oświaty.

Dzięki podpisanej umowie Gmina Lichnowy otrzyma dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą "Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy".

Wartość projektu wyniesie 792 275,23 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu Województwa Pomorskiego to 752 661,47 zł.

Termin realizacji przedsięwzięcia planowany jest na okres od 01.08.2016 do 31.07.2018 r.

W ramach projektu zaplanowano organizację zajęć dla dzieci z trzech szkół z terenu gminy Lichnowy mające na celu wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, naukowo-technicznych, ICT, języka angielskiego z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, a także wsparcie uczniów i wzrost kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy, oraz zwiększenie szans rozwojowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto projekt przewiduje wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie TIK, aktywizującego nauczanie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, technik motywujących uczniów oraz pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  W ramach projektu zostaną także zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 

Podpisanie umowy na realizację unijnego projektu w zakresie oświaty