1 stycznia weszła w życie zmieniona Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), regulująca m. in. sprawy wycinki drzew i krzewów w prywatnych posesjach. 

Nie trzeba  już uzyskiwać w urzędzie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów pod warunkiem, że ich wycięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 83f ust. 3a Ustawy o ochronie przyrody).


Zgodnie z nowymi przepisami (Art. 83f ust. 3b, ustawodawca znosi również wymóg uzyskania zezwolenia na wycinkę w stosunku do drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów  nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

 

W sytuacji  gdy, zdecydujemy się na usunięcie drzew ze swojej działki, a w miejscu tym planujemy budowę  budynku usługowego , warsztatowego, budynku pod wynajem czy inwentarskiego,   w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej  na tej działce to w  takiej sytuacji nadal konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów z tym zastrzeżeniem , że zgodnie z nowymi  przepisami, nie będzie wymagane zezwolenie na usunięcie drzewa, którego obwód pnia na wysokości 130 cm (dotychczas obowiązywała wysokość 5 cm) nie przekracza:

  1. 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  2. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

 

Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody znosi  również wymóg uzyskiwania zezwolenia na usunięcie krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m kw.

 

Ponieważ nie jest już potrzebne zezwolenie na wycinkę w prywatnej posesji, zanim złapiemy za piłę pamiętajmy, że drzewo, a w szczególności zadrzewienia spełniają bardzo ważną funkcję przyrodniczą, krajobrazową jak również ochronną. Najważniejsze są zadrzewienia użytków rolnych i dzielą się one, w zależności od miejsca występowania, na zadrzewienia śródpolne, łąkowo – pastwiskowe i ochronno- ogrodnicze.

 

Rola zadrzewień występujących na gruntach użytkowanych rolniczo jest bardzo szeroka i nie zawsze doceniana między innymi: Drzewa w zadrzewieniu to swego rodzaju zbiorniki retencyjne – wśród upraw rolnych są jedynym miejscem , gdzie nie występuje tzw. podeszwa płużna”, czyli ubita na skutek zabiegów mechanicznych warstwa gleby pod powierzchnią orną . Gęsty system korzeniowy drzew penetruje w głąb i na boki teren i absorbuje ogromne ilości wody – działa jak zbiornik retencyjny. Okazuje się, że w krajobrazie zadrzewieniowym wsiąka w glebę o 30 mm więcej wody niż na terenie pozbawionym drzew , co ma ogromne znaczenie dla upraw zwłaszcza w okresie niedoboru wody. Zadrzewienie spełnia również funkcję higieniczno – sanitarną , najistotniejszym z punktu widzenia człowieka jest zatrzymywanie zanieczyszczeń pyłowych i nieprzyjemnych zapachów, jak również spełniają rolę zapór technicznych odgradzających obszary użytkowane przemysłowo oraz uciążliwe dla człowieka ( np. oczyszczalnia ścieków , fermy hodowlane).

 

Dlatego też w trosce o nasze środowisko, w którym żyjemy, niech wycinka drzew będzie tylko koniecznością , która  zmusza nas  do ich usunięcia.