Data utworzenia: 01 marzec 2017

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. projektów w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3; 82-100 Nowy Dwór Gdański

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę na czas określony (czas trwania projektów)

Wymiar etatu 1.

 1. Wymagania niezbędne:

  a) obywatelstwo polskie

  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie pełni praw publicznych;

  c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

  d) nieposzlakowana opinia;

  e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku

 2. Cel stanowiska, szczegółowy jego opis, profil zawodowy stanowiska pracy oraz wymagania wobec stanowiska pracy znajduje się w załączonym „Opisie stanowiska pracy”

 3. Wymagane dokumenty:

  a) list motywacyjny z wnioskiem o zatrudnienie;

  b) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru dostępnego poniżej;

  c) CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;

  d) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku;

  e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

  f) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;

  g) kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy (uwierzytelnione przez kandydata);

  h) kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (uwierzytelnione przez kandydata);

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dnia 13 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3 (sekretariat) do godzin 15.00 z dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO DS. PROJEKTÓW”

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja  o kandydatach zakwalifikowanych do następnego etapu umieszczona zostanie na strome www.bip.miastonowydwor.pl. Osoby te zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja  o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miastonowydwor.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.z 2016 roku, poz. 902)”.

Dodatkowe informacje: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

Pliki do pobrania: