Data utworzenia: 10 maj 2017

Projekt „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu – wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego”. Celem projektu jest powstanie 120 nowych trwałych mikroprzedsiębiorstw na terenie obszarów o słabej aktywności gospodarczej z pow. malborski, kwidzyński, nowodworski i sztumski w okresie 29 miesięcy.

Celem projektu jest powstanie 120 nowych trwałych mikroprzedsiębiorstw na terenie obszarów o słabej aktywności gospodarczej z pow. malborski, kwidzyński, nowodworski i sztumski w okresie 29 miesięcy.

Zobacz całość: http://www.tvregionalna24.pl/aktualnosci/13213,rekrutacja-do-projektu-trwale-przedsiebiorstwo-dro

Celem projektu jest powstanie 120 nowych trwałych mikroprzedsiębiorstw na terenie obszarów o słabej aktywności gospodarczej z pow. malborski, kwidzyński, nowodworski i sztumski w okresie 29 miesięcy.

Zobacz całość: http://www.tvregionalna24.pl/aktualnosci/13213,rekrutacja-do-projektu-trwale-przedsiebiorstwo-dro

Celem projektu jest powstanie 120 nowych trwałych mikroprzedsiębiorstw na terenie obszarów o słabej aktywności gospodarczej z pow. malborski, kwidzyński, nowodworski i sztumski w okresie 29 miesięcy.

Zobacz całość: http://www.tvregionalna24.pl/aktualnosci/13213,rekrutacja-do-projektu-trwale-przedsiebiorstwo-dro

Celem projektu jest powstanie 120 nowych trwałych mikroprzedsiębiorstw na terenie obszarów o słabej aktywności gospodarczej z pow. malborski, kwidzyński, nowodworski i sztumski w okresie 29 miesięcy.

Zobacz całość: http://www.tvregionalna24.pl/aktualnosci/13213,rekrutacja-do-projektu-trwale-przedsiebiorstwo-dro

 

Celem projektu jest powstanie 120 nowych trwałych mikroprzedsiębiorstw na terenie obszarów o słabej aktywności gospodarczej z pow. malborski, kwidzyński, nowodworski i sztumski w okresie 29m-cy. Projekt jest realizowany w partnerstwie z 3 trzema instytucjami w terenu w/w powiatów aby zapewnić wsparcie jak najbardziej dostosowane do potrzeb uczestników i specyfiki obszaru z jakiego pochodzą.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń do projektu (5 tur).
 2. Selekcję formalna kandydatów.
 3. Selekcję merytoryczną do projektu.
 4. Rozmowę rekrutacyjną z doradcą zawodowym.
 5. Diagnozę potrzeb szkoleniowych.
 6. Wybranie do projektu 140 uczestników.
 7. Szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” – 2 w każdej turze.
 8. Doradztwo grupowe – 2 grupy w każdej turze.
 9. Doradztwo indywidualne – 10h na każdego uczestnika.
 10. Składanie wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne.
 11. Ocenę wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne.
 12. Przyznanie 120 dotacji*23.372 zł
 13. Przyznanie 120 wsparć pomostowych finansowych (6m-cy*1200zł) i 120 wsparć w postaci coachingu, mentoringu i konsultingu biznesowego.

Grupa docelowa projektu to osoby które:

 • pozostają bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach,
 • potrzebujące zaktualizowania/ uzupełnienia/ nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • są zarejestrowane jako bezrobotne w PUP Malbork, PUP Kwidzyn, PUP Nowy Dwór Gdański, PUP Dzierzgoń,
 • nie prowadziły działalności gospodarczej minimum rok przed przystąpieniem do projektu,
 • mieszkają na terenie obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej w powiatach: kwidzyńskim – 20%,malborskim, nowodworskim – 40%, sztumskim – 40%.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w 5 cyklicznych naborach. Minimalny czas trwania naboru to 5 dni roboczych.

 1. Pierwszy termin naboru: 15.02.2017 do 31.03.2017
 2. Drugi termin naboru 08.05.2017 do 12.05.2017
 3. Trzeci termin naboru:03.07.2017 do 07.07.2017
 4. Czwarty termin naboru: 04.09.2017 do 08.09.2017
 5. Piąty termin naboru: zostanie podany do wiadomości publicznej w późniejszym terminie.

 Więcej informacji: