Gmina Lichnowy zaprasza kobiety pracujące i nie pracujące zamieszkałe na terenie Gminy Lichnowy na cykl szkoleń w ramach projektu pn. „Centrum motywacji szansą na rozwój społeczny Gminy Lichnowy”, który będzie realizowany od miesiąca lutego 2010 roku i trwać będzie przez 5 miesięcy.

W ramach projektu w świetlicy środowiskowej „Nazaret’ w Lichnowach powstanie Centrum Motywacji, gdzie przeprowadzone zostaną warsztaty i seminaria mające na celu wzrost integracji społecznej i zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego wśród kobiet W związku z tym zapraszamy kobiety z terenu gminy Lichnowy, szczególnie w wieku poniżej 24 lat lub powyżej 45 lat, które chciałyby wziąć udział w cyklu szkoleń z zakresu:

-    podstaw obsługi komputera,
-    rękodzielnictwa (bukieciarstwo),
-    zasad tworzenia i zarządzania stowarzyszeniem,
-    tworzenia projektów i pozyskiwania środków unijnych,
-    wolontariatu,
-    animatora społeczności lokalnej,
-    pracy w zespole,
-    komun ikacj i sp ołeczn ej.

 

Dodatkowo przeprowadzony będzie trening umiejętności psychospołecznych i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy w Lichnowach w pokoju nr 12 lub telefonicznie teł 55 27 1 27 23 w. 15.

Serdecznie zapraszamy!

 

§1 Słowniczek

1. Projekt - oznacza przedsięwzięcie „Centrum motywacji szansą na rozwój społeczny Gminy Lichnowy”

2. Realizator - Gmina Lichnowy

3. Uczestnik projektu (Beneficjent Ostateczny) - osoba pracująca lub niepracująca zakwalifikowana na szkolenia w procesie rekrutacji, zgodnie z regulaminem rekrutacji.

4. Koordynator Projektu - osoba zarządzająca Projektem

5. Punkt Rekrutacyjny (Biuro Projektu) - Urząd Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 12.

 

§2 Informacja ogólne

1. Projekt „Centrum motywacji szansą na rozwój społeczny Gminy Lichnowy” , współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, na podstawie umowy o dofinansowanie nrpodpisanej z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

2. Projekt realizowany jest przez Gminę Lichnowy z siedzibą w Lichnowach, przy ul. Tczewskiej 6 w okresie od 01.02.2010 roku do 30.06.2010 roku. Punkt Rekrutacyjny — Biuro Projektu zorganizowany jest w pokoju nr 12 Urzędu Gminy w Lichnowach przy ul. Tczewskiej 6.

3. Celem Projektu jest stworzenie warunków do integracji społecznej oraz utworzenia stowarzyszenia promującego aktywność sp ołeczną i zawodową kobiet zamieszkujących teren Gminy Lichnowy i działających na rzecz wykluczenia społecznego poprzez szkolenia:

-    podstaw obsługi komputera (10 h),
-    rękodzielnictwa (bukieciarstwo) (40 h),
-    zasad tworzenia i zarządzania stowarzyszeniem (12 h),
-    tworzenia projektów i pozyskiwania środków unijnych (12 h),
-    wolontariatu (6 h),
-    animatora społeczności lokalnej (12 h),
-    pracy w zespole (6 h),
-    komunikacji społecznej (4 h).

Dodatkowo przeprowadzony będzie trening umiejętności psychospołecznych (30 h) i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (20 h).
4.    Rekrutacja rozpocznie się od 01.02.2010 r. i będzie trwać do 26.02.201 Or.
5.    Liczbę uczestników, którymi mogą być tylko kobiety ustalono na 15 osób, w tym 10 bezrobotnych i 5 pracujących.
6.    Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych według ustalonego wcześniej harmonogramu szkoleń.
7.    Informacje o miejscu rekrutacji dostępne będą na materiałach promocyjnych, a także na stronie internetowej Realizatora projektu, tj. www.lichnowy.pl

§3 Kryteria uczestnictwa w Projekcie

1.    W Projekcie mogą uczestniczyć tylko kobiety, w tym pracujące i niepracujące. Przewiduje się przyjęcie 10 kobiet niepracujących i 5 kobiet pracujących.
2.    Preferowane będą kobiety w wieku poniżej 24 roku życia i powyżej 45 roku życia.
3.Kobiety muszą posiadać zameldowanie na terenie Gminy Lichnowy oraz z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności lub uzupełniemem/podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych.

§4 Procedura rekrutacji

1.    Rekrutacja będzie prowadzona przez Koordynatora Projektu.
2.    Po wpłynięciu wszystkich deklaracji uczestnictwa wybrane zostaną osoby:
-    10 osób bezrobotnych
-    5 osób pracujących
3.    W pierwszej kolejności wybierane będą kobiety poniżej 24 roku życia i powyżej 45 roku życia.
4.    Zostanie sporządzona lista 15 uczestników oraz lista osób rezerwowych w przypadku rezygnacji osoby z listy głównej.
5.    Osoby chętne do udziału w szkoleniach winny złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym komplet następujących dokumentów:
a)    Ankietę informacyjną, która zwiera dane osobowe i kontaktowe, potrzebne do prowadzenia dokumentacji projektu,
b)    D ekl ar acj ę u dz i ału w pr oj ekci e, która za w i er a:
-    oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji,
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu,
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na branie udziału w badaniach ankietowych, przeprowadzonych w trakcie trwania projektu,
c)    kserokopię dowodu osobistego, potwierdzającego zameldowanie na obszarze realizacji projektu,
d)    umowę o pracę lub inny dokument wskazujący na zatrudnienie.
6.    Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym następuje przez Koordynatora Projektu.
7.    Osoby, które złozą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, umieszone zostaną na liście rezerwowej.

§5 Postanowienia końcowe

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2010 r.
2.    Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji.
3.    Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji.
4.    Regulamin projektu dostępny jest Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.lichnowy.pl