Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255) na terenie powiatu malborskiego utworzono punkty, w których od stycznia 2016r. będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna dla osób uprawnionych.

Ponadto informacje na temat darmowej pomocy prawnej, podstawowe formularze oraz poradniki, broszurki będzie można uzyskać we wszystkich punktach oraz na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą udzielali także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z ww. pomocy:

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie malborskim:

Malbork

Nowy Staw

Stare Pole