Data utworzenia: 03 luty 2016

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Lichnowy przez kluby sportowe określone w § 3 ust. 1 Uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Lichnowy.

 

I. Postanowienia ogólne:

1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami Uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Lichnowy.

2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie klubom sportowym realizację zadań publicznych w terminie od 01.03.2016r.  do 31.12.2016r. z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy.

3. Konkurs adresowany jest do klubów sportowych działających i mających siedzibę na terenie Gminy Lichnowy, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących cel publiczny z zakresu sportu.

 

II. Rodzaje zadań:

1. Realizacja programów szkolenia sportowego

2. Zakup sprzętu sportowego

3. Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach

4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego

5. sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2016r.:

27.000 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych)

 

IV. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy Uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania sportu w Gminie Lichnowy

2. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lichnowy.

3. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Wójt Gminy Lichnowy.

4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Lichnowy a organizacją wnioskującą.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferta zostanie  wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

7. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.

 

V. Termin i warunki realizacji zadań:

1. Zadania powinny być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie: 01.03.2016r. do 31.12.2016r.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadań określi umowa.

 

VI. Termin składania ofert:

1. Wyznacza  się termin składania ofert do dnia  25.02.2016r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Lichnowy.

2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

3. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Urzędu Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy.

4. Oferty na realizację zadań, powinny być złożone w zamkniętych kopertach, opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący ubiega się.

5. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Uchwale Nr VII/46/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Lichnowy.

 

 

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty:

1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:

a) znaczenie zadania dla Gminy Lichnowy

b) zgodność ofert z celem publicznym

c) wysokość środków pozabudżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania

d) wysokość środków pozabudżetowych pozyskiwanych na realizację danego zadania

e) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

f) ocenę możliwości realizacji zadania

g) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.

4. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lichnowy oraz dostarczona wnioskodawcom.

5. Wójt Gminy Lichnowy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Pliki do pobrania:

wniosek (pdf)

wniosek (doc)

umowa (pdf)

rozliczenie (pdf)