Data utworzenia: 19 kwiecień 2016

W dniu 19 marca 2016 roku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichnowach odbyło się ostatnie z czterech tegorocznych walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych jednostek OSP na terenie naszej gminy.

Tym samym kampania sprawozdawczo-wyborcza za rok działalności 2016 przeszła w decydującą fazę.

Rok bieżący jest czasem wyborów nowych władz w OSP i władz w Oddziałach Gminnych Związku OSP RP  na kolejną pięcioletnią kadencję na terenie całego kraju.  W trakcie spotkań dokonuje się  podsumowania działalności za rok 2015 oraz przyjmuje się  plany do realizacji w roku bieżącym. Wybiera się także delegatów na Zjazd Gminny i przedstawicieli do Zarządów Oddziałów Gminnych Związku OSP RP.

Na terenie naszej gminy zebrania w OSP odbywały się według wcześniej ustalonego i przyjętego harmonogramu.  We wszystkich zebraniach oprócz przedstawicieli tutejszego  Oddziału Związku OSP uczestniczył także Wójt Gminy Lichnowy, który z urzędu sprawuje również funkcję Szefa Ochrony Przeciwpożarowej.

Przedmiotem dyskusji było wielokrotnie zabezpieczenie i wydatkowanie środków finansowych na  organizację ochrony przeciwpożarowej oraz jej rozpropagowanie, podjęcie innych inicjatyw poza działalnością operacyjno-ratowniczą i szkoleniową w jednostkach. Szczególną uwagę jednak zwrócono na potrzebę pozyskania nowych członków w szeregi OSP. W zebraniach jednostek OSP uczestniczył również przedstawiciel Powiatowej Straży Pożarnej w Malborku oraz przedstawiciel Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. 

Kolejnym etapem kampanii sprawozdawczo-wyborczej będzie organizacja Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lichnowach, który zaplanowano na dzień 21 maja 2016r.

Przypomnijmy, że Zjazd jest najwyższą władzą  tut. Oddziału Związku, tak jak najwyższą władzą w OSP są walne zebrania. W trakcie jego przebiegu  podsumowuje się działalność za kończącą się kadencje, udziela się mu absolutorium i wytycza się kierunki działania na kolejne pięć lat podejmując uchwałę programową. Kulminacyjnym punktem Zjazdu będzie zatwierdzenie składu nowego Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej, która jest organem kontrolującym jego poczynania. Zostaną też wybrani delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego i przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP.

Po zakończeniu Zjazdu nowo wybrany skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej otrzymuje legitymację do działalności w kolejnych pięciu latach.