Data utworzenia: 19 kwiecień 2018

Zapraszamy na obrady XL sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 24 kwietnia 2018r. o godz. 13.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach przy ul. Lachowicza 25A.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy.
 6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy.
 7. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy między sesjami.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Ocena stanu technicznego dróg gminnych i powiatowych oraz infrastruktury drogowej.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach za 2017r.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach za 2017r.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017r. dla gminy Lichnowy.
 14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi za 2017r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Lichnowy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Komisji Rady Gminy Lichnowy z pracy za 2017r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lichnowy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Lichnowy i nadania jej statutu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i projektu regulaminu odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Lichnowy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zamknięcie posiedzenia.

Pliki do pobrania // projekty uchwał: