Data utworzenia: 23 kwiecień 2018

Wójt Gminy Lichnowy informuje o naborze wniosków do konkursu "Czyste Powietrze Gminy Lichnowy" dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł ciepła:

 • kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym lub,
 • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą)lub,
 • elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.

Dofinansowaniu nie podlegają piece na tzw. „ekogroszek”.

Działania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki:

 • jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych;
 • wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.

Dotacją nie może zostać objęta nieruchomość lub jej część wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna  stanu  istniejącego,  przedstawiająca źródło  ciepła  przed  modernizacją.

W konkursie mogą brać udział jedynie budynki mieszkalne jednorodzinne niezakwalifikowane do dofinansowania w ramach Projektu "Odnawialne źródła energii" dla gminy Lichnowy.

Maksymalny poziom dofinansowania na zadania związane z modernizacją systemu grzewczego może wynieść do 35% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na:

 • dokumentację i nadzór techniczny,
 • demontaż istniejącego źródła ciepła,
 • zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
 • wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.,
 • wykonanie instalacji elektrycznej związanej z montażem ogrzewania elektrycznego.

Do  kosztów  kwalifikowanych  zadania  nie  zalicza  się  robót  wykonanych  siłami  własnymi właściciela nieruchomości.

Formą udokumentowania kosztów kwalifikowanych jest potwierdzona za zgodność z oryginałem faktura, rachunek bądź równoważny dokument księgowy.

Kwota dotacji dla  danego  źródła  ciepła uzależniona  jest  od  rodzaju  paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu.


W zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:

 • kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
 • 5 000,00 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
 • 12 500,00 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
 • pompy ciepła – 10 000,00 zł na jedno źródło ciepła,
 • elektryczne urządzenia grzewcze na potrzeby ogrzewania budynków – 1 000,00 zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją.

W związku z powyższym Wójt Gminy Lichnowy informuje, że do dnia 9 maja 2018 r. przyjmowane będą wnioski osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

Wnioski dostępne są do pobrania na stronie –oraz w Urzędzie Gminy Lichnowy,  ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 7.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2018 r.

Zastrzega się, że w przypadku nie zakwalifikowania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wójt Gminy Lichnowy odstępuje od udzielenia dofinansowania mieszkańcom gminy Lichnowy.