Data utworzenia: 15 maj 2018

Dnia 22 maja 2009 r. weszła w życie ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2160, z późn. zm.), na podstawie której utworzono 9 funduszy promocji:

 1. Fundusz Promocji Mleka;
 2. Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego;
 3. Fundusz Promocji Mięsa Wołowego;
 4. Fundusz Promocji Mięsa Końskiego;
 5. Fundusz Promocji Mięsa Owczego;
 6. Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i przetworów Zbożowych;
 7. Fundusz Promocji Owoców i Warzyw;
 8. Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego;
 9. Fundusz Promocji Ryb.

Celem funduszy jest promowanie i wspieranie spożycia polskich produktów rolno - spożywczych, zarówno na rynkach krajowych, jak i europejskich. Zgromadzone w poszczególnych funduszach środki są wykorzystywane m.in. do prowadzenia kampanii informacyjnych i promocyjnych mających na celu wspieranie konkurencyjności polskich produktów, promowanie ich spożycia oraz informowanie o jakości i zaletach tych produktów.

Do zadań KOWR należy administrowanie funduszami promocji oraz obsługa rachunków bankowych poszczególnych funduszy.

Zgodnie z art. 3 ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat zobowiązani są przedsiębiorcy:

 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła lub cieląt,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego bydła lub cieląt,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju koni,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych koni,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju jagniąt lub owiec;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych jagniąt lub owiec,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa na cele konsumpcyjne zbóż,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku o towarów i usług tj. rolników ryczałtowych;
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju drobiu,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego drobiu,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku o towarów i usług.

Wyżej wymienieni przedsiębiorcy przy zakupie każdego z towarów od którego naliczane są wpłaty na fundusze promocji są zobowiązani do naliczenia i pobrania od dostawcy (tj. od podmiotu, który zbywa na ich rzecz ww. towary) wpłaty na fundusze promocji w wysokości 0,1 % wartości netto. Naliczenie i pobranie powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury za ww. towary.

Wpłaty pobrane od dostawców za towary objęte obowiązkiem wpłat na fundusze promocji są odprowadzane przez zobowiązanych do tego przedsiębiorców po zakończeniu kwartału lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, w którym dokonał naliczenia i pobrania od swoich dostawców.

Natomiast przedsiębiorcy:

 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy wytwarzają owoce i warzywa,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych i morskich,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb,

samodzielnie naliczają wpłaty na poszczególne fundusze promocji na podstawie faktur za zbyte przez nich towary objęte obowiązkiem wpłat na fundusze.

Kwota naliczona za towary zbyte w ramach kwartału powinna zostać odprowadzona na rachunek funduszu promocji po zakończeniu kwartału lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Od 01 stycznia 2017 r. do naliczania na fundusze promocji są zobowiązani także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju: świń rzeźnych, bydła rzeźnego, owiec oraz drobiu rzeźnego, w wysokości 0,1% wartości netto tych zwierząt poddanych ubojowi a niebędących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, tj. od zwierząt pochodzących z własnych ferm.

Przedsiębiorcy zobowiązani do dokonywania wpłat na fundusze promocji wraz z wpłatą są zobowiązani do złożenia deklaracji w której wykazują wysokość zobowiązania na rzecz danego funduszu promocji za okresy kwartalne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Deklaracja powinna zostać złożona do Dyrektora Generalnego KOWR za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
ul. Powstańców Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdański

Uczestnicy funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (tj. beneficjenci wpłacający na fundusze promocji lub korzystający ze środków funduszy) są zobowiązani do uzyskania wpisu do Ewidencji Przedsiębiorców (EP) zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności prowadzonej przez ARiMR (Dz.U. z 2017 r. poz. 1853).

Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie ARiMR www.arimr.qov.pl.

Dla zachowania ciągłości komunikacji z podmiotami zastosowany został okres przejściowy polegający na zachowaniu ważności numeru CRP nadanego przez ARR w kontaktach z KOWR w sytuacji, gdy podmiot nie ma jeszcze nadanego numeru EP.

Możliwość posługiwania się przez podmiot nr CRP w kontaktach z KOWR ma zastosowanie do momentu uzyskania przez podmiot numeru EP jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 roku.

Po dacie 31 sierpnia 2018. roku wszyscy uczestnicy funduszy promocji muszą posługiwać się wyłącznie numerem EP.

Wszelkie informacje dotyczące funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, w tym: Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych, formularz deklaracji wpłaty na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych FPZ_fl oraz Instrukcja wypełniania deklaracji dostępne są na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w dziale Promocja, zakładka Fundusze Promocji:

http://bip.kowr.gov.pl/fundusze-promocji/wplaty-na-fundusze-promocji/pliki-do-pobrania-wplaty

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 300 48 41 w 188.