Data utworzenia: 10 październik 2018

Zapraszamy na obrady XLVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 16 października 2018 r. o godz.12.30 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Lichnowy.
 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy.
 6. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego, za rok szkolny 2017/2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2019 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie posiedzenia.