Data utworzenia: 28 listopad 2018

Zapraszamy na obrady II sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz.12.15 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) zwołuję obrady II sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz.12.15 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Lichnowy w kadencji 2018 – 2023.
 6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy, w tym informacje o przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości gminy Lichnowy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planu przychodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu gminy Lichnowy w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033.
 17. Wnioski radnych.
 18. Zapytania i wnioski sołtysów.
 19. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów.
 20. Zamknięcie posiedzenia.

Pliki do pobrania:

Transmisja z obrad: