Data utworzenia: 29 listopad 2018

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zlecenie realizacji zadania publicznego na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej poprzez udzielenie dotacji na powierzenie wykonania zadania publicznego pn. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lichnowy w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Więcej informacji: