Data utworzenia: 20 grudzień 2018

Zapraszamy na obrady III sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz.13:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) zwołuję obrady III sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz.13.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Lichnowy w kadencji 2018 – 2023.
 6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy, w tym informacje o przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, udzielających schronienia osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Lichnowy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych rady Gminy Lichnowy oraz sołtysów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lichnowy na 2019 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Lichnowy na 2019 r.   
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2019 r.
 21. Wnioski radnych.
 22. Zapytania i wnioski sołtysów.
 23. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów. 
 24. Zamknięcie posiedzenia.

Pliki do pobrania:

Transmisja z obrad: