Data utworzenia: 24 styczeń 2019

w zakresie: Odłowienia, transportu oraz przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lichnowy w 2019.

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.], w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122), Wójt Gminy Lichnowy poniżej ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie odłowienia, transportu oraz przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lichnowy w 2019 roku, ogłoszonego Zarządzeniem nr 105/2018 z dnia 28.12.2018r.

Nazwa oferenta:
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals", ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Bojano

Wysokość przyznanych środków publicznych:
22 000,00 zł bruttu (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100)

Uzasadnienie wyboru:
Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie odłowienia, transportu oraz przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lichnowy w 2019 roku, przedstawiona przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals", ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Bojano jest spójna z zakresem rzeczowym zadania określonym w ogłoszeniu o konkursie.
Koszt realizacji zadania/ wnioskowana kwota dotacji jest równa wysokości środków przeznaczonych na jego realizację tzn. 22 000,00 zł. Oferent wykazał, iż posiada zasoby organizacyjne, rzeczowe i kadrowe niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania.
OTOZ „Animals” posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu schronisk. Obecnie prowadzi 8 schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz przytulisko dla zwierząt gospodarskich.

Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. (Art. 15 ust. Zi ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2018r. poz. 450 z późn. zm.))

 

Pliki do pobrania: