Data utworzenia: 14 luty 2019

W związku z docierającymi do Wójta Gminy Lichnowy licznymi, błędnymi informacjami dotyczącymi budowy kompostowni informujemy, iż inwestorem w/w przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Rolno - Usługowe Lichnowy Sp. z o.o.

Wójt Gminy, jako organ administracji publicznej, zgodnie z prawem jest zobowiązany do rozpatrzenia złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pod nazwą „Modernizacja gospodarstwa Rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie”.

Gmina Lichnowy w żaden sposób nie uczestniczyła w planowaniu przedsiębiorstwa, jak również nie jest jego stroną postępowania.

Dnia 05.02.2019 r. Wójt Gminy Lichnowy zorganizował spotkanie z sołtysami w celu przedstawienia im sprawy oraz poprosił o poinformowanie mieszkańców Gminy Lichnowy. Z docierających do Wójta informacji wynika, iż mieszkańcy gminy są przeciwni w/w inwestycji i w tym celu zbierają podpisy.

Z inicjatywy Wójta Gminy Lichnowy, w porozumieniu z Przewodniczącą Rady Gminy Lichnowy, na dzień 28.02.2019 r. zostanie zwołana sesja nadzwyczajna Rady Gminy Lichnowy w całości poświęcona planowanej inwestycji, do której udziału został zaproszony inwestor przedsięwzięcia.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji.

Poniżej przedstawiamy schemat procedury administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wójt wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę wyniki uzgodnień i opinii, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wskazuje przesłanki do odmowy wydania decyzji środowiskowej:
1. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez wnioskodawcę, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.
2. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
3. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie to wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację tego przedsięwzięcia, o ile nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy.

Dla zrozumienia istoty sprawy należy również mieć na względzie, że uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest pierwszym etapem w procesie inwestycyjnym, a jej wydanie następuje m.in. przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego. Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia daje inwestorowi prawo do wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę oraz zatwierdzenia projektu budowlanego. Jednak jest to prawo, a nie obowiązek a z samego faktu uzyskania decyzji środowiskowej nie wynika w jakikolwiek sposób, że inwestor posiada tytuł do nieruchomości i prawo do realizacji tej inwestycji. W postępowaniu środowiskowym bada się jedynie zgodność planowanego zamierzenia z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Decyzja środowiskowa nie stanowi jednak aktu, który dawałby podstawę do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, a tym samym nie narusza na tym etapie inwestycyjnym żadnego prawa osób trzecich i bezpośrednio nie powoduje wyrządzenia szkody lub nieodwracalnych skutków. 

Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

plakat oos