Data utworzenia: 05 marzec 2019

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Lichnowy przez kluby sportowe określone w § 3 ust. 1 Uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Lichnowy.

I. Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami Uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Lichnowy.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie klubom sportowym realizację zadań publicznych w terminie od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r. z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy.
 3. Konkurs adresowany jest do klubów sportowych działających i mających siedzibę na terenie Gminy Lichnowy, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących cel publiczny z zakresu sportu.

II. Rodzaje zadań:

 1. Realizacja programów szkolenia sportowego
 2. Zakup sprzętu sportowego
 3. Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego
 5. sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2019 r.:

41.000 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych)

IV. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy Uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania sportu w Gminie Lichnowy
 2. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lichnowy.
 3. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Wójt Gminy Lichnowy.
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Lichnowy a organizacją wnioskującą.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 7. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.

V. Termin i warunki realizacji zadań:

 1. Zadania powinny być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie: 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadań określi umowa.

VI. Termin składania ofert:

 1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 19 marzec 2019 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Lichnowy.
 2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 3. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Urzędu Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy.
 4. Oferty na realizację zadań, powinny być złożone w zamkniętych kopertach, opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący ubiega się.
 5. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Uchwale Nr VII/46/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Lichnowy.

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty:

 1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  1. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
  2. znaczenie zadania dla Gminy Lichnowy
  3. zgodność ofert z celem publicznym
  4. wysokość środków pozabudżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania
  5. wysokość środków pozabudżetowych pozyskiwanych na realizację danego zadania
  6. ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
  7. ocenę możliwości realizacji zadania
  8. analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.
 3. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lichnowy oraz dostarczona wnioskodawcom.
 4. Wójt Gminy Lichnowy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 

Pliki do pobrania: