Data utworzenia: 27 czerwiec 2019

Zapraszamy na obrady VIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 11:15 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję obrady VIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 11.15 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Lichnowy w kadencji 2018 – 2023.
 6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy, w tym informacje o przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o programach unijnych przeznaczonych na wspieranie wsi, wdrożenie i realizację programów na terenie gminy Lichnowy oraz pozyskanie innych środków pozabudżetowych w 2018 i 2019 roku.
 9. Informacja o stanie bezrobocia na terenie powiatu malborskiego i gminy Lichnowy oraz podjęte działania w zakresie łagodzenia jego skutków w 2018 r. – referuje Joanna Reszka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia środka trwałego na mienie Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 47 położonej w obrębie ewidencyjnym Lichnówki, stanowiącej własność Gminy Lichnowy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Lichnowy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033.
 16. Wnioski radnych.
 17. Zapytania i wnioski sołtysów.
 18. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów.
 19. Zamknięcie posiedzenia.

Pliki do pobrania: