Data utworzenia: 26 wrzesień 2019
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lichnowy
w sprawie konsultacji społecznych


Wójt Gminy Lichnowy zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowania projektu uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie uchwalenia na rok 2020 Programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzone będą w trybie wyrażania opinii w formie pisemnej przez organizacje pozarządowe w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 26.09.2019 r.

Projekt uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lichnowy.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.