Data utworzenia: 16 marzec 2016

Gmina Lichnowy zaprasza kobiety pracujące i nie pracujące zamieszkałe na terenie Gminy Lichnowy na cykl szkoleń w ramach projektu pn. „Centrum motywacji szansą na rozwój społeczny Gminy Lichnowy”, który będzie realizowany od miesiąca lutego 2010 roku i trwać będzie przez 5 miesięcy.

W ramach projektu w świetlicy środowiskowej „Nazaret’ w Lichnowach powstanie Centrum Motywacji, gdzie przeprowadzone zostaną warsztaty i seminaria mające na celu wzrost integracji społecznej i zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego wśród kobiet W związku z tym zapraszamy kobiety z terenu gminy Lichnowy, szczególnie w wieku poniżej 24 lat lub powyżej 45 lat, które chciałyby wziąć udział w cyklu szkoleń z zakresu:

 • podstaw obsługi komputera,
 • rękodzielnictwa (bukieciarstwo),
 • zasad tworzenia i zarządzania stowarzyszeniem,
 • tworzenia projektów i pozyskiwania środków unijnych,
 • wolontariatu,
 • animatora społeczności lokalnej,
 • pracy w zespole,
 • komunikacji i społecznej.

Dodatkowo przeprowadzony będzie trening umiejętności psychospołecznych i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy w Lichnowach w pokoju nr 12 lub telefonicznie tel: (55)2 7 1 27 23

Serdecznie zapraszamy!

Słowniczek

 1. Projekt - oznacza przedsięwzięcie „Centrum motywacji szansą na rozwój społeczny Gminy Lichnowy”
 2. Realizator - Gmina Lichnowy
 3. Uczestnik projektu (Beneficjent Ostateczny) - osoba pracująca lub niepracująca zakwalifikowana na szkolenia w procesie rekrutacji, zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 4. Koordynator Projektu - osoba zarządzająca Projektem
 5. Punkt Rekrutacyjny (Biuro Projektu) - Urząd Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 12.

Informacja ogólne

 1. Projekt „Centrum motywacji szansą na rozwój społeczny Gminy Lichnowy” , współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, na podstawie umowy o dofinansowanie nrpodpisanej z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
 2. Projekt realizowany jest przez Gminę Lichnowy z siedzibą w Lichnowach, przy ul. Tczewskiej 6 w okresie od 01.02.2010 roku do 30.06.2010 roku. Punkt Rekrutacyjny — Biuro Projektu zorganizowany jest w pokoju nr 12 Urzędu Gminy w Lichnowach przy ul. Tczewskiej 6.
 3. Celem Projektu jest stworzenie warunków do integracji społecznej oraz utworzenia stowarzyszenia promującego aktywność sp ołeczną i zawodową kobiet zamieszkujących teren Gminy Lichnowy i działających na rzecz wykluczenia społecznego poprzez szkolenia:
  • podstaw obsługi komputera (10 h),
  • rękodzielnictwa (bukieciarstwo) (40 h),
  • zasad tworzenia i zarządzania stowarzyszeniem (12 h),
  • tworzenia projektów i pozyskiwania środków unijnych (12 h),
  • wolontariatu (6 h),
  • animatora społeczności lokalnej (12 h),
  • pracy w zespole (6 h),
  • komunikacji społecznej (4 h).

Dodatkowo przeprowadzony będzie trening umiejętności psychospołecznych (30 h) i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (20 h).

 1. Rekrutacja rozpocznie się od 01.02.2010 r. i będzie trwać do 26.02.2010 r.
 2. Liczbę uczestników, którymi mogą być tylko kobiety ustalono na 15 osób, w tym 10 bezrobotnych i 5 pracujących.
 3. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych według ustalonego wcześniej harmonogramu szkoleń.
 4. Informacje o miejscu rekrutacji dostępne będą na materiałach promocyjnych, a także na stronie internetowej Realizatora projektu, tj. www.lichnowy.pl

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

 1. W Projekcie mogą uczestniczyć tylko kobiety, w tym pracujące i niepracujące. Przewiduje się przyjęcie 10 kobiet niepracujących i 5 kobiet pracujących.
 2. Preferowane będą kobiety w wieku poniżej 24 roku życia i powyżej 45 roku życia.
 3. Kobiety muszą posiadać zameldowanie na terenie Gminy Lichnowy oraz z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności lub uzupełnieniem/podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Procedura rekrutacji

 1. Rekrutacja będzie prowadzona przez Koordynatora Projektu.
 2. Po wpłynięciu wszystkich deklaracji uczestnictwa wybrane zostaną osoby:
  • 10 osób bezrobotnych
  • 5 osób pracujących
 3. W pierwszej kolejności wybierane będą kobiety poniżej 24 roku życia i powyżej 45 roku życia.
 4. Zostanie sporządzona lista 15 uczestników oraz lista osób rezerwowych w przypadku rezygnacji osoby z listy głównej.
 5. Osoby chętne do udziału w szkoleniach winny złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym komplet następujących dokumentów:
  1. Ankietę informacyjną, która zwiera dane osobowe i kontaktowe, potrzebne do prowadzenia dokumentacji projektu,
  2. deklaracje udziału w projekcie, która zawiera:
   • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji,
   • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu,
   • oświadczenie o wyrażeniu zgody na branie udziału w badaniach ankietowych, przeprowadzonych w trakcie trwania projektu,
  3. kserokopię dowodu osobistego, potwierdzającego zameldowanie na obszarze realizacji projektu,
  4. umowę o pracę lub inny dokument wskazujący na zatrudnienie.
 6. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym następuje przez Koordynatora Projektu.
 7. Osoby, które złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, uwieszone zostaną na liście rezerwowej.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2010 r.
 2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji.
 3. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji.
 4. Regulamin projektu dostępny jest Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.lichnowy.pl