Data utworzenia: 10 listopad 2016

Gmina Lichnowy informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE (Odnawialnych Źródeł Energii), w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lichnowy.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowy zakres projektu określony zostanie po spotkaniu z mieszkańcami oraz zebraniu wszystkich ankiet.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w Projekcie zobowiązani będą złożyć Deklaracje udziału w Projekcie, Oświadczenia–kryteria rekrutacji, oraz Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnioną Deklarację wraz z Ankietą ( dostępna będzie w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej Urzędu oraz rozdana na spotkaniu informacyjnym) będą musieli złożyć w Urzędzie Gminy Lichnowy w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2016r. (osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu). Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w projekcie.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 listopada 2016r. o godz. 17.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach przy ul. Lachowicza 25A.

Przedmiotem spotkań będzie zapoznanie uczestników z dostępnymi rodzajami OZE, ich wad i zalet, zapoznanie z planowanym projektem, omówienie wzoru ankiety i sposobu jej wypełnienia. Ponadto celem spotkania jest również umożliwienia mieszkańcom zadawania pytań specjalistom w dziedzinie OZE.

Plik do pobrania:


Aktualizacja 28.11.2016r.

W związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie projektu montażu i instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych, Gmina Lichnowy prosi osoby, które złoży deklaracje udziału w projekcie do wpłaty 100,00 zł na konto Urzędu Gminy w Lichnowach nr 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001 z dopiskiem „OZE” do dnia 05.12.2016r.