Data utworzenia: 18 wrzesień 2018

loga budowa kanalizacji

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Nazwa operacji: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Malbork oraz gminy Lichnowy.

Dzięki realizacji zadania możliwe będzie osiągnięcie celów szczegółowych tj.:

 • poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Aglomeracji Malbork i Gminy Lichnowy,
 • redukcja zanieczyszczeń odprowadzanych do gleby, wód podziemnych oraz wód powierzchniowych,
 • wzrost liczby mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego,
 • poprawa jakości życia mieszkańców,
 • poprawa warunków sanitarnych, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka zachorowań,
 • poprawa standardów wyposażenia aglomeracji w system wodno-ściekowy
 • podniesienie atrakcyjności terenu pod inwestycje, w tym związane z zabudową mieszkaniową i usługową

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

 • liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI) – 259 RLM
 • liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu – 259 RLM

Wskaźniki produktu:

 • długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej -10,7 km
 • długość sieci kanalizacji sanitarnej w województwie pomorskim – 10,7 km

Planowana wartość operacji: 4 588 665,25 zł

Planowana wartość dofinansowania (85%): 3 087 450,96 zł


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH W POIŚ

W związku z rozpoczęciem realizacji przez Gminę Lichnowy projektu POIS.02.03.00-00-0008/17 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 1. specjalny adres email: naduzycia.POIS(at)mr.gov.pl lub
 2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci