Data utworzenia: 04 październik 2018

trasa rowerowa loga

Cel operacji:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu bezpośredniego, jakim jest zwiększenie zdolności do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych na terenie gminy Lichnowy oraz Stare Pole.

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki realizacji założonych w projekcie działań zakładających montaż 279 instalacji wykorzystujących OZE (142 instalacje solarne, 9 pomp ciepła, 51 kotłów na biomasę oraz 77 instalacji fotowoltaicznych).

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu bezpośredniego, jakim jest wzrost poziomu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Lichnowy i Stare Pole.

Do bezpośrednich efektów, jakie wystąpią po wykonaniu prac w ramach projektu, należy zaliczyć:

 • poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w gminach Lichnowy i Stare Pole;
 • wzrost udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych – o 7 190,637 GJ;
 • redukcja poboru energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej – o 283 971,00 kWh;
 • poprawa wartości średniorocznego wskaźnika zapotrzebowania na ciepło;
 • poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gmin objętych projektem;
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych – o 854,958 Mg CO2 (81,20 %);
 • redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 – o 1 685,361kg (81,19 %);
 • redukcja emisji bezno(a)pirenu – o 1 838,793 g (86,45 %);
 • obniżenie bieżących kosztów eksploatacji obiektów;
 • poprawa estetyki obszaru;
 • poprawa atrakcyjności osiedleńczej gminy Lichnowy i Stare Pole.

Wskaźnik rezultatu:

 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 854,96 tony równoważnika CO2

Wskaźnik produktu:

 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej - 2,16 MW
 • Planowana wartość operacji: 5 122 680,95 zł
 • Planowana wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 4 033 974,36 zł
 • Projekt obejmuje zakup i montaż instalacji solarnych, pomp ciepła, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych. Zamontowane zostaną na obiektach prywatnych mieszkańców Gmin Lichnowy i Stare Pole oraz budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lichnowy (wyłącznie panele fotowoltaiczne). Uzyskana energia elektryczna zużywana będzie na potrzeby własne obiektów.

 

KOLEKTORY SŁONECZNE

Modernizacja źródeł ciepła wykorzystywanych do produkcji c.w.u. w obiektach mieszkalnych poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych:

Gmina Stare Pole:

 • 5 instalacji x 2 panele. System przewidziany do ogrzewania c.w.u. dla łącznie 252 osób
 • 9 instalacji x 3 panele - dla łącznie 155 osób
 • 2 instalacje x 4 panele - dla łącznie 20 osób
 • Łącznie – 106 instalacji dla 427 osób

Gmina Lichnowy:

 • 27 instalacji x 2 panele - dla łącznie 88 osób
 • 6 instalacji x 3 panele - dla łącznie 130 osób
 • 3 instalacje x 4 panele - dla łącznie 30 osób
 • Łącznie – 36 instalacji dla 248 osób

Razem - 142 instalacji dla 675 osób

POMPY CIEPŁA

W ramach projektu przewiduje się montaż 9 pomp ciepła:

 • Gmina Stare Pole: 8 instalacji.
 • Gmina Lichnowy: 1 instalacji.

Pompa ciepła o średniej mocy min. 3,5 kW będzie podgrzewała wodę w zasobniku do temp. ok. 55ºC.

KOTŁY OPALANE BIOMASĄ

W ramach projektu przewidziano modernizację źródeł ciepła wykorzystywanych do ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w obiektach mieszkalnych. Zakłada się wykorzystanie 51 kotłów na biomasę w zakresie modulowanej mocy do 25 kW każdy:

 • Gmina Stare Pole: 28 instalacji
 • Gmina Lichnowy: 23 instalacji

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

W ramach projektu zakłada się wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych do częściowego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną, zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych energochłonnych obiektach.

Gmina Stare Pole

 • 13 instalacji o mocy 2,12 kWp każda, moc zainstalowana dla gospodarstw w tym układzie na poziomie 27,560 kWp
 • 30 instalacji x 3,18 kWp, moc 95,400 kWp
 • 7 instalacji x 5,035 kWp, moc 35,245 kWp
 • Łączna moc zainstalowana 50 instalacji OZE-PV wynosi 158,205 kWp

Gmina Lichnowy

 • 6 instalacji x 2,12 kWp, moc 12,720 kWp
 • 11 instalacji x 3,18 kWp, moc 34,980 kWp
 • 3 instalacje x 5,035 kWp, moc 15,105 kWp

oraz na obiektach użyteczności publicznej:

 • ZS w Lichnowach („Nowa Szkoła”) – min. 10,6 kWp
 • ZS w Lichnowach („Stara Szkoła”) – min. 10,6 kWp
 • UG Lichnowy – min. 14,84 kWp
 • Ośrodek Zdrowia w Lichnowach – min. 5,3 kWp
 • Szkoła Podstawowa w Szymankowie – min. 14,84 kWp
 • Zespół Szkół w Lisewie Malborskim - min. 22,76 kWp
 • Przedszkole w Lisewie Malborskim - min. 14,84 kWp

Razem: 77 instalacji o łącznej mocy zainstalowanej 314,82 kWp.