Data utworzenia: 27 styczeń 2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2016)”.

W związku z powyższym Wójt Gminy Lichnowy zamierza wystąpić z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na utylizację i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy Lichnowy.

Dofinansowanie zadania może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych, które należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

  1. nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,
  2. nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Właściciele budynków zlokalizowanych na terenie gminy Lichnowy, pokrytych wyrobami azbestowymi, mogą do dnia 04.04.2016r. zgłaszać zamiar przystąpienia do konkursu poprzez złożenie do Urzędu Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 7, wniosku o udzielenie dofinansowania.

Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko właściciela budynku;
  • adres budynku;
  • kopię aktu notarialnego, stwierdzającego własność do budynku;
  • określenie rodzaju wyrobów azbestowych (pokrycie dachowe, elewacje, inne – podać jakie);
  • określenie powierzchni w m2 wyrobów azbestowych;

Dofinansowaniu nie podlega zakup oraz montaż nowego pokrycia dachowego!

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 16.05.2016r.

Prace polegające na demontażu, zebraniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów azbestowych należy przeprowadzić do dnia 01.11.2016r.

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie prace rozpoczęte po 16.05.2016r.

Zastrzega się, że w przypadku nie zakwalifikowania się wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wójt Gminy Lichnowy odstępuje od udzielenia dofinansowania mieszkańcom gminy Lichnowy.

Pliki do pobrania: