Zadanie pt „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy 2015” polega na dofinansowaniu kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwianiu płyt eternitowych zlokalizowanych na dachach 4 budynków mieszkalnych: Lisewo Malborskie: ul. 10 Marca 14, Lichnowy: ul. Zwycięstwa 16, ul. Lachowicza 36 oraz ul. Lachowicza 36A.

Zadanie dofinansowane jest z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn „ Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku

Budynki są zinwentaryzowane i ujęte w programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy.

Zgodnie z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, budynki zostały ocenione na III stopień pilności.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy - Uchwała Nr XXIX/209/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25.10.2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy na lata 2012 - 2032”. (będąca aktualizacją Programu na lata 2008 - 2032 został uchwalony 04 września 2008r. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XX/202/08).

Gmina Lichnowy ubiegała się w 2014r. o udzielenie dotacji na usunięcie, transport oraz utylizację wyrobów azbestowych zlokalizowanych na jej terenie. Koszt zadania wyniósł - 15 575,00 zł, z czego dotacja WFOŚ w Gdańsku wyniosła 15 108,00 zł, w tym środki z NFOŚiGW - 7 554,00zł. Unieszkodliwiono 21,14 Mg azbestu.

Roboty w ramach tegorocznego zadania zostały przeprowadzone przez firmę P.H.U PAMIR ul. Łąkowa 10, 83-110 Tczew, Z.U.H. MASS- DEK, Kwiatowa 21, 83-110 Tczew, EXPANDER, Usługi Dekarskie, Marcin Fijał, ul. Dębowa 14, 83-250 Skarszewy.
W wyniku zadania przeprowadzonego w okresie czerwiec - październik 2015r.. Łączna masa unieszkodliwionego azbestu wyniosła 17,06 Mg. Opady zostały przekazane na składowisko opadów zawierających azbest w miejscowości Dobrów, 28-142 Turzępy, Zakład Utylizacyjny Sp zo.o., ul. Jasbłoniowa 55, 80-180 Gdańsk.

Łączny koszt kwalifikowany zadania wyniósł 12 373,00 zł, z czego 10 453,00 zł (85%) zostało dofinansowane - 4 331,00 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 6122,00 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej