Data utworzenia: 15 marzec 2017

Zadanie pt „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy 2017” polegało na dofinansowaniu kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwianiu płyt eternitowych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych oraz składowanych na prywatnych posesjach:

 • Lisewo Malborskie, ul. 10 Marca 35
 • Szymankowo, ul. Główna 1/2
 • Szymankowo, ul. Główna 1/1
 • Parszewo, ul. Brzozowa 8
 • Lichnowy, ul. Zwycięstwa 20
 • Szymankowo, ul. Główna 7/2
 • Szymankowo, ul. Główna 7/5
 • Szymankowo, ul. Główna 7/6
 • Szymankowo, ul. Główna 7/4
 • Szymankowo, ul. Główna 7/1
 • Szymankowo, ul. Główna 7/3
 • Lisewo Malborskie, ul. Braterska 14/3
 • Tropiszewo 2E/2
 • Pordenowo 36
 • Lisewo malborskie, ul. 10 Marca 53C/1
 • Boręty Drugie, dz. nr 10/4, 10/2
 • Boręty Pierwsze 66G

Zadanie dofinansowane jest z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn „ Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Budynki objęte zadaniem są zinwentaryzowane i ujęte w programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy.

Zgodnie z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, budynki zostały ocenione na III stopień pilności.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy - Uchwała Nr XXIX/209/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25.10.2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy na lata 2012 – 2032”. (będąca aktualizacją Programu na lata 2008 - 2032 został uchwalony 04 września 2008r. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XX/202/08).

Gmina Lichnowy ubiegała się w 2016r. o udzielenie dotacji na usunięcie, transport oraz utylizację wyrobów azbestowych zlokalizowanych na jej terenie. Koszt zadania wyniósł – 3 534,00 zł, z czego 3 003,00 zł (85%) zostało dofinansowane – 1 770,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 1233,00 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Unieszkodliwiono 6,14 Mg azbestu.

Roboty w ramach tegorocznego zadania zostały przeprowadzone przez firmę ECO-POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz wybraną przez Gminę Lichnowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

W wyniku zadania przeprowadzonego we wrześniu 2017r. unieszkodliwiono 37,91Mg azbestu. Opady zostały przekazane na składowisko opadów niebezpiecznych w Małociechowie.

Łączny koszt kwalifikowany zadania wyniósł 12 888,95 zł, z czego 9 666,00 zł (75%) zostało dofinansowane – 5 799,60 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 3 866,40 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)”.

W związku z powyższym Wójt Gminy Lichnowy zamierza wystąpić z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na utylizację i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy Lichnowy.

Dofinansowanie zadania może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych, które należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

 1. nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,
 2. nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Szczegółowe zasady dofinansowania określa Regulamin konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy (edycja 2017)”.

Właściciele budynków zlokalizowanych na terenie gminy Lichnowy, pokrytych wyrobami azbestowymi, mogą do dnia 07.04.2017r. zgłaszać zamiar przystąpienia do konkursu poprzez złożenie do Urzędu Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 7, wniosku o udzielenie dofinansowania.

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest na stronie lichnowy.pl w zakładce AZBEST oraz w Urzędzie Gminy Lichnowy, pokój nr 7.

Dofinansowaniu nie podlega zakup oraz montaż nowego pokrycia dachowego!

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 19.05.2017r.

UWAGA! – inaczej niż w latach ubiegłych, prace polegające na demontażu, zebraniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów azbestowych zostaną przeprowadzone przez wykonawcę wyłonionego przez Wójta Gminy Lichnowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie prace rozpoczęte po 19.05.2017r.

Zastrzega się, że w przypadku nie zakwalifikowania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wójt Gminy Lichnowy odstępuje od udzielenia dofinansowania mieszkańcom gminy Lichnowy.

Pliki do pobrania: