Data utworzenia: 02 maj 2018

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza nabór wniosków do konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy”, planowanego do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2018)”.

Dofinansowanie zadania może stanowić do 70% kosztów kwalifikowanych, które należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

  1. nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,
  2. nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Przyjmuje się, że 1m2 powierzchni płyt azbestowo- cementowych waży 0,0135 Mg (13,5kg).

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest.

Szczegółowe zasady dofinansowania określa Regulamin konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy”

Właściciele budynków zlokalizowanych na terenie gminy Lichnowy, pokrytych wyrobami azbestowymi, mogą do dnia 01.06.2018 r. zgłaszać zamiar przystąpienia do konkursu poprzez złożenie do Urzędu Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 7, wniosku o udzielenie dofinansowania.

Wniosek wraz z regulaminem konkursu dostępny jest na stronie lichnowy.pl w zakładce AZBEST oraz w Urzędzie Gminy Lichnowy, pokój nr 7.

Dofinansowaniu nie podlega zakup oraz montaż nowego pokrycia dachowego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31.07.2018r.

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie prace rozpoczęte po 31.07.2018r.

Zastrzega się, że w przypadku nie zakwalifikowania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wójt Gminy Lichnowy odstępuje od udzielenia dofinansowania mieszkańcom gminy Lichnowy.

Pliki do pobrania:


Aktualizacja z dnia 01.06.2018r.

Zawieszenie naboru wniosków w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2018)”

Wójt Gminy Lichnowy informuje o zawieszeniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku naboru wniosków w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2018)”.

Nabór wniosków został zawieszony z powodów niezależnych od Funduszu. W przypadku ponownego uruchomienia naboru wniosków informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym zawieszony został również w dniu 01.06.2018r. nabór wniosków do konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy” wnioskowany o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.