Data utworzenia: 27 czerwiec 2019

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza nabór wniosków do konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy”, planowanego do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019)”.

Dofinansowanie zadania może stanowić do 100% kosztów kwalifikowanych, które należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

  1. nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,
  2. nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Przyjmuje się, że 1m2 powierzchni płyt azbestowo- cementowych waży 0,0135 Mg (13,5kg).

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione w 2019 lub 2020 roku, pod warunkiem że zadanie nie zostało zakończone przed dniem 31 maja 2019 r.

Szczegółowe zasady dofinansowania określa Regulamin konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy”

Właściciele budynków zlokalizowanych na terenie gminy Lichnowy, pokrytych wyrobami azbestowymi oraz właściciele nieruchomości, na których znajduje się azbest pochodzący z demontażu poszycia dachowego, mogą do dnia 26.07.2019r. zgłaszać zamiar przystąpienia do konkursu poprzez złożenie do Urzędu Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 7, wniosku o udzielenie dofinansowania.

Wniosek wraz z regulaminem konkursu dostępny jest na stronie lichnowy.pl w zakładce AZBEST oraz w Urzędzie Gminy Lichnowy, pokój nr 7.

Dofinansowaniu nie podlega zakup oraz montaż nowego pokrycia dachowego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31.08.2019r.

Zastrzega się, że w przypadku nie zakwalifikowania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wójt Gminy Lichnowy odstępuje od udzielenia dofinansowania mieszkańcom gminy Lichnowy.

 

Pliki do pobrania: