Data utworzenia: 21 czerwiec 2017

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach poszukuje osoby na stanowisko: opiekun świetlicy w Lisewie Malborskim 3/4 etatu - umowa o pracę.

Nazwa i adres jednostki

 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach Ul Lachowicza 25 a, 82-224 Lichnowy

Określenia stanowiska

 • Młodszy instruktor - opiekun świetlicy w Lisewie Malborskim 3/4 etatu - umowa o prace

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie minimum średnie, obsługa komputera w stopniu podstawowym, doświadczenie w pracy z dziećmi i i młodzieżą

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone kursy lub szkolenia pedagogiczne, samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie,

Zakres i stanowisko pracy

 • Organizacja zajęć świetlicowych, współorganizacja imprez środowiskowych

Wymagane dokumenty

 • CV
 • List motywacyjny
 • Miesięczny plan pracy świetlicy

Miejsce i termin składania dokumentów

 • Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście w biurze ośrodka w godzinach od 13.00 do 18.00 lub za pośrednictwem poczty na adres Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach ,ul Lachowicza 25 a,82-224 Lichnowy z dopiskiem "Oferta pracy" w terminie do 27.06.2017 do godziny 15.00. Decyduje data wpływu oferty do ośrodka. Oferty, które wpłyną, po terminie nie będą rozpatrywane. Osoba do kontaktu: Małgorzata Sułek tel. 55 271 26 32 w godzinach od 10.00 do 16.00
 • Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
 • Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Ośrodek w celu przeprowadzenia procedury naboru. Osoby ubiegające się o zatrudnienie maja prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w GOKiS zostaną dołączone do akt osobowych .Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 5 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. Po upływie 5 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.