Data utworzenia: 14 lipiec 2017

Wójt Gminy Lichnowy informuje, że od dnia 17.06.2017r. zmianie uległy przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów.

Osoba fizyczna, która chce usunąć drzewo/krzew z terenu swojej nieruchomości (na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) jest obowiązana dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia do Wójta Gminy Lichnowy, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku gdy drzewo posiada niższy obwód nie dokonuje się zgłoszenia.

Zgłoszenie zamiaru wycinki musi zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte (nr geodezyjny nieruchomości)
 • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów Wójt Gminy Lichnowy nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

Pracownik Urzędu Gminy Lichnowy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

 • nazwy gatunku drzewa;
 • obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  • posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
  • nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Po dokonaniu oględzin Wójt Gminy Lichnowy, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia

Wójt Gminy Lichnowy może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:

 • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • na terenach objętych formami ochrony przyrody,
 • jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
 • w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia.

Wydanie decyzji sprzeciwiającej wycince, stanowi podstawę wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Wójt Gminy Lichnowy, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Wymóg zgłoszenia dotyczy wyłącznie osób fizycznych, usuwających drzewo w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W pozostałych przypadkach nadal obowiązuje wymóg uzyskania od Wójta Gminy Lichnowy zezwolenia na usunięcie.

Usuwanie drzew lub krzewów i ich pielęgnacja winny być przeprowadzane w okresie od 15 października do końca lutego (poza okresem wegetacyjnym oraz lęgowym ptaków – § 9 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z  dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 poz. 2183).