Data utworzenia: 04 październik 2017

Wójt Gminy Lichnowy zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowania projektu uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie uchwalenia na rok 2018 Programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzone będą w trybie wyrażania opinii w formie pisemnej przez organizacje pozarządowe w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 04.10.2017r.

Projekt uchwały dostępny jest do pobrania poniżej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lichnowy.

Pliki do pobrania: