Data utworzenia: 01 luty 2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach Ogłasza nabór na stanowisko - Asystent Rodziny

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w zadaniowym systemie czasu pracy (pełen etat)

Okres zatrudnienia: umowa na czas określony do dnia 31.12.2018

 1. Wymagania konieczne:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego
  2. korzystanie z pełni praw publicznych
  3. nieposzlakowana opinia
  4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe
  5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
  6. wykształcenie;
   • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
   • lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
   • lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.
   • lub wykształcenie średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
    Zakres programowy szkolenia, o którym mowa powyżej określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608)
  7. staż pracy
   • wykształcenie wyższe – minimum 2 lata stażu pracy
   • wykształcenie średnie – minimum 5 lat stażu pracy
  8. kandydata nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona
  9. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego
  10. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. pełnienie roli opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, osób małoletnich i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych
  2. znajomość obsługi komputera i programów biurowych
  3. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
  4. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej
  5. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
  6. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność
  7. umiejętność współpracy w zespole
  8. odporność na sytuacje stresowe
  9. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
  10. prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu
  11. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych
  12. preferowane cechy osobowościowe kandydatów: empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie i odporność na stres
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
  • opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
  • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
  • wspieranie aktywności społecznej rodzin
  • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej
  • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
  • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych
  • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
  • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860)
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
  • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi Ośrodka
  • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną
  • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach
  • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny
  • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie gminy Lichnowy oraz innymi podmiotami, których pomoc w wykonywaniu zadań asystent uzna za niezbędną

  Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 8.00 a 22.00 w każdy dzień tygodnia, zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną.

 4. Wymagane dokumenty:
  • cv
  • list motywacyjny
   ! List motywacyjny i cv należy opatrzyć klauzulą:
   „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz.2135.)”
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy)
  • kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje zakładów pracy
  • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, który jest dostępny w GOPS Lichnowy
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe
  • oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona
  • oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego
  • kopia dowodu osobistego

  Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

 5. Postępowanie rekrutacyjne:Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego

  • Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym.

  • Etap. II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach ul. Tczewska 6 i dokonanie wyboru pracownika

 6. Termin i sposób składania ofert

Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy

w terminie do 16.02.2018

z dopiskiem Nabór na stanowisko- asystent rodziny

(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.30)

Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomienie indywidualnie

Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej GOPS i na stronie internetowej Ośrodka: www.gops.lichnowy.bip.net.pl