Data utworzenia: 26 październik 2016

Zadanie pt „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy 2016” polega na dofinansowaniu kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwianiu płyt eternitowych zlokalizowanych na budynku gospodarczym zlokalizowanym w Borętach wsi oraz kosztów transportu i unieszkodliwienia płyt składowanych na nieruchomości przy ul. Kolejowej 43 w Lisewie Malborskim oraz przy ul. Zwycięstwa 11E w Lichnowach.

Zadanie dofinansowane jest z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn „ Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Budynek jest zinwentaryzowany i ujęty w programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy.

Zgodnie z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, budynek został oceniony na III stopień pilności.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy - Uchwała Nr XXIX/209/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25.10.2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy na lata 2012 – 2032”. (będąca aktualizacją Programu na lata 2008 - 2032 został uchwalony 04 września 2008r. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XX/202/08).

Gmina Lichnowy ubiegała się w 2015r. o udzielenie dotacji na usunięcie, transport oraz utylizację wyrobów azbestowych zlokalizowanych na jej terenie. Koszt zadania wyniósł – 12 373,00 zł, z czego 10 453,00 zł (85%) zostało dofinansowane – 4 331,00 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 6122,00 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Unieszkodliwiono 17,06 Mg azbestu.

Roboty w ramach tegorocznego zadania zostały przeprowadzone przez firmę P.H.U PAMIR ul. Łąkowa 10, 83-110 Tczew oraz Z.U.H. MASS-DEK, Kwiatowa 21, 83-110 Tczew.

W wyniku zadania przeprowadzonego w okresie lipiec – październik 2016r.. Łączna masa unieszkodliwionego azbestu wyniosła 6,14Mg. Opady zostały przekazane na składowisko opadów zawierających azbest w miejscowości Dobrów, 28-142 Turzępy.

Łączny koszt kwalifikowany zadania wyniósł 3 534,00 zł, z czego 3 003,00 zł (85%) zostało dofinansowane – 1770,00 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 1233,00 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.