Data utworzenia: 05 luty 2016

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255) na terenie powiatu malborskiego utworzono punkty, w których od stycznia 2016r. będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna dla osób uprawnionych.

Ponadto informacje na temat darmowej pomocy prawnej, podstawowe formularze oraz poradniki, broszurki będzie można uzyskać we wszystkich punktach oraz na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą udzielali także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z ww. pomocy:

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej przedkładają oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia, lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny okazują ważną Kartę Dużej Rodziny;
 • kombatanci i weterani przedkładają zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • osoby do 26 roku życia i seniorzy po ukończeniu 65 lat okazują dowód tożsamości;
 • osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej składają oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie malborskim:

Malbork

 • lokalizacja: pokój 230 II piętro, Starostwo Powiatowe w Malbork, Plac Słowiański 17
 • dni i godziny otwarcia:
  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:30 do 14:30
 • zapisy: osobiście lub telefonicznie: 572 382 456, 572 382 444

Nowy Staw

 • lokalizacja: Kompleks Służb Ratowniczych przy ul. Bema 9/1 (pomieszczenia po byłej aptece)
 • dni i godziny otwarcia:
  • poniedziałek od 8:00 do 12:00
  • czwartek od 15:00 do 19:00
 • zapisy: osobiście lub telefonicznie: (55) 271 51 10 (wew. 38) - Punkt Informacyjny w Urzędzie Miejskim Nowy Staw

Stare Pole

 • Lokalizacja: Urząd Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6
 • dni i godziny otwarcia:
  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: w godzinach od 08:00 do 12:00
  • środa: w godzinach od 13:00 do 17:00
 • Zapisy: osobiście lub telefonicznie: (55) 271 35 32 (wew. 33)